Przewodnik wielojęzyczny po survivalu

Attention! We are receiving reports about SCAM attempts, which promise you to get Elcoin for free after submitting your account data on some pages.
We advice you DO NOT TO CLICK on such suspicious links and do not share your account login/password with ANYONE.
Please report any kind of such activity directly to our Support. Thank you!
 • Przewodnik wielojęzyczny po survivalu


  Angielszczyzna, niemiecczyzna i włoszczyzna: Kardashian

  Język francuski: Mun

  Polszczyzna: Kotomech

  Język hiszpański: Dave


  Notatki gramatyczne

  * = Jeśli jesteś kobietą

  ** = Jeśli osoba, z którą rozmawiasz, jest kobietą


  IT ————— EN ————— DE ————— FR ————— PL ————— ES


  Mercato - Marketplace - Marktplatz - Marché - Rynek


  • Vendi x? --- Do you sell x? --- Verkaufst du x? --- Est-ce que tu vends x? --- Sprzedasz x? --- ¿Vendes x?
  • Lo vuoi? --- Would you like it? --- Möchtest du es? --- Tu veux l'acheter? --- Chciałbyś to? --- ¿Quieres comprarlo?
  • A quanto lo vendi? --- How much do you sell it for? --- Für wie viel verkaufst du es? --- Tu le vends à combien? --- Za ile to sprzedasz? --- ¿A cuánto lo vendes?
  • Lo vendo a... --- I'm selling it for.... --- Ich verkaufe es für... --- Je le vends à... --- Sprzedam za... --- Lo vendo a...
  • Potresti abbassare il prezzo, per favore? --- Could you lower the price, please? --- Könntest du den Preis bitte senken? --- Est-ce que tu peux baisser le prix s'il-te-plaît? --- Czy mógłbyś/mogłabyś** zniżyć cenę, proszę? --- ¿Podrías reducir el precio, por favor?
  • Saresti disposto a scambiare x con y? --- Would you be willing to trade x for y? --- Würdest du x gegen y tauschen? --- Tu voudrais échanger x pour y? --- Czy byłbyś/byłabyś** chętny wymienić x na y? --- ¿Estarías dispuesto a cambiar x por y?
  • Aspetta, vado a prendere i soldi su un altro personaggio. --- Wait, I'm gonna go get the money on another character --- Warte mal, ich hole das Geld von einem anderen Charakter. --- Attends, je vais prendre de l’argent sur un autre personnage. --- Poczekaj, tylko zabiorę ED z innej postaci. --- Espera, voy a coger el dinero en otro personaje.
  • Sto registrando. --- I'm recording. --- Ich nehme gerade auf. --- Je suis en train de filmer. --- Nagrywam filmik. --- Estoy grabando.
  • Sto cercando x --- I'm looking for x --- Ich suche x --- Je cherche x --- Kupię x --- Estoy buscando x
  • Potresti tenermelo da parte? --- Can you save it for me please? --- Könntest du das für mich bitte zurückhalten? --- Tu pourrais me le réserver pour le moment s'il-te-plaît? --- Przechowiesz to dla mnie, proszę? --- ¿Puedes guardármelo, por favor?
  • Ciao, ho visto in bacheca che vendi xxx --- Hi, I noticed on the board that you're selling xxx --- Hallo, Ich habe an der Pinnwand bemerkt, dass du xxx verkaufst. --- Bonjour, j’ai vu que tu vendais xxx au tableau. --- Hej, zauważyłem/zauważyłam*, że sprzedajesz xxx na tablicy --- Hola, noté que en tablón vendes xxx
  • Posso pagarti con EC? --- can I pay in EC? --- Kann ich in EC bezahlen? --- Je peux payer avec des Elflouzes? --- Mogę zapłacić w EL? --- ¿Puedo pagar en EL?
  • In tutto fa xxx --- The total is xxx. --- Das macht zusammen xxx — En tout ça fait xxx --- To będzie razem wynosić xxx --- El total es xxx.
  • Quanto offri? --- How much can you offer? --- Wie viel bietest du? —- Tu offres combien? --- Ile możesz zaoferować? --- ¿Cuánto puedes ofrecer?

  Fare conoscenza - Making friends - Kennenlernen- Se faire des amis - Zaprzyjaźniać się

  • Posso aggiungerti alla mia lista amici? --- Can I add you to my friend list? --- Kann ich dich zu meiner Freundesliste hinzufügen? — Je peux t’ajouter à ma liste d’amis? --- Czy mogę dodać Ciebie do mojej listy przyjaciół? --- ¿Puedo añadirte a mi lista de amigos?
  • Vuoi entrare nella mia gilda? --- Would you like to join my guild? --- Möchtest du meiner Gilde beitreten? --- Tu veux entrer dans ma guilde? --- Chciałbyś/Chciałabyś** dołączyć do mojej gildii? --- ¿Te gustaría entrar en mi gremio?
  • Posso entrare nella tua gilda? --- Can I join your guild? --- Kann ich deiner Gilde beitreten? --- Est-ce que je peux entrer dans ta guilde? --- Mogę dołączyć do twojej gildii? --- ¿Puedo entrar en tu gremio?
  • E' stato un piacere conoscerti òwò --- it was nice to meet you owo --- Es war schön, dich getroffen zu haben öwö --- Ravi de t’avoir connu(e)** ôwô --- Miło było Ciebie poznać ówó --- Fue un placer conocerte owo
  • Sono felice di poter giocare assieme a te --- I'm happy I can play with you --- Ich freue mich, mit dir zu spielen. --- Je suis content(e)* de pouvoir jouer avec toi. --- Cieszę się, że mogę grać z tobą --- Me alegra poder jugar contigo

  PvP/Sparring - JcJ


  • Hai voglia di fare qualche pvp? --- Do you feel like doing some PvP's? --- Hast du Lust auf PvP? --- Tu as envie de faire du JcJ? --- Masz ochotę pograć trochę na pvp? --- ¿Tienes ganas de hacer JcJ?
  • Premi/premete F8! --- Press F8! --- Drück/Drückt F8! - Appuie/Appuyez sur F8! --- Wciśnij F8! --- ¡Pulsa F8!
  • Buona fortuna! --- Good luck! --- Viel Glück! - Bonne chance! --- Powodzenia! --- ¡Buena suerte!
  • Puoi tenermi il posto? --- Can you save the spot for me? --- Kannst du mir die Stelle freihalten? - Tu peux garder ma place s'il-te-plaît? --- Możesz zająć wolne miejsce dla mnie? --- ¿Puedes guardarme el sitio?
  • Puoi chiudere la stanza? --- Can you lock the room? --- Kannst du den Raum abschließen? - Tu peux mettre un mot de passe? --- Możesz zablokować pokój? --- ¿Puedes cerrar la sala?
  • Qual è la password? --- What's the password? --- Was ist das Kennwort? --- Quel est le mot de passe? --- Jakie jest hasło? --- ¿Cuál es la contraseña?
  • Posso provare una combo? --- Can I test a combo? --- Kann ich eine Kombo ausprobieren? --- Je peux essayer un combo s’il-te-plaît? --- Mogę sprawdzić combo? --- ¿Puedo probar un combo?
  • Potresti cambiare arma/titolo per favore? --- Could you please change your weapon/title? --- Könntest du deine Waffe/deinen Titel bitte ändern? --- Tu peux changer d'arme/de titre s'il-te-plaît? --- Czy mógłbyś/mógłabyś** zmienić broń/tytuł? --- ¿Podrías cambiarte el arma/título, por favor?
  • Giochi molto bene. --- You play very well --- Du spielst sehr gut. --- Tu joues très bien! --- Grasz bardzo dobrze! --- Juegas muy bien
  • Credo che tu stia laggando/che io stia laggando --- I think I am lagging/you're lagging --- Ich denke, dass ich lagge/dass du laggst --- Je pense que je lag/que tu lag. --- Mam wrażenie, że laguję/Mam wrażenie, że lagujesz --- Creo que tengo lag/tienes lag.


  Dungeon


  • Mi puoi aiutare a finire un dungeon? --- Can you help me finish a dungeon? --- Kannst du mir bei einem Dungeon helfen? --- Tu peux m’aider à finir un donjon? — Pomożesz mi skończyć planszę? --- ¿Puedes ayudarme a terminar un escenario?
  • Posso grupparti? --- Can I group you? --- Kann ich dich in eine Gruppe einladen? --- Je peux t’ajouter à mon groupe? --- Mogę Ciebie dodać do grupy? --- ¿Puedo darte grupo?
  • Mi puoi gruppare? --- Can you group me? --- Kannst du mich in eine Gruppe einladen? --- Tu peux m’ajouter à ton groupe? --- Możesz mnie dodać do grupy? --- ¿Puedes darme grupo?
  • Andiamo? --- Shall we go? --- Sollen wir gehen? --- On y va? --- Możemy zaczynać? --- Vamos?

  Aka Ariela


  IT - DE - EN

 • Cześć,

  Doceniam Twoją pracę. Widzę, że przede wszystkim Ci się chce.

  Widzisz - nie mamy możliwości niestety zmienić wersji językowej na ang i duża część graczy ma problem ze sprzedażą lub kupnem rzeczy z IS od innych graczy.

  Jest możliwość, żebyście zrobili tłumaczenie przynajmniej pol<->ang przedmiotów dostępnych w IS?


  Załóżmy, ze gracz z Brazylii chce ode mnie kupić Avatar Niesamowitego Spustu i jakimś cudem podaje mi ang nazwę, ale ja dalej nie wiem o co mu chodzi.

 • Cześć! Niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ nie mówię po polsku. Możesz poprosić innych polskich graczy, aby zrobili to razem z tobą. Następnie możesz opublikować tłumaczenia na forum.

  Aka Ariela


  IT - DE - EN